CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050"

Cập nhật ngày : 13/08/2021 03:35

Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 366/TB-VPCP ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết quả phát triển cây Mắc ca tại Việt Nam thời gian qua, định hướng và giải pháp phát triển trong thời gian tới; Văn bản số 2868/VPCP-NN ngày 30/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Đề án "Phát triển bền vững Mắc ca giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050". Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì xây dựng dự thảo Đề án theo quy định. 

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong quý III năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia góp ý đối với dự thảo Đề án gửi kèm theo. 

Văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về địa chỉ: Tổng cục Lâm nghiệp, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội và hộp thư điện tử nhukydof@gmail.com trước ngày 25/8/2021.

File đính kèm:  Dự thảo Đề án Mắcca.zip