CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công văn số 6151/BNN-TCLN ngày 28/9/2021 về việc góp ý hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025

Cập nhật ngày : 28/09/2021 02:50

Ngày 05 tháng 8 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP
phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai
đoạn 2021-2025 (sau đây viết tắt là Chương trình); Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan
liên quan xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, trình Thủ tướng
Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đến nay, hồ sơ Báo cáo khả thi của Chương trình
đã hoàn thành dự thảo.
Để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình, đảm
bảo đúng quy định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Bộ, ngành
trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương góp ý dự
thảo báo cáo khả thi của Chương trình trên (tài liệu được đăng tải trên website:
tongcuclamnghiep.gov.vn mục góp ý văn bản).
Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Tổng cục Lâm nghiệp trước ngày
06/10/2021 theo địa chỉ: Số 02, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; E-mail:
vanphong886@mard.gov.vn; Điện thoại: 02437.349.657.

File đính kèm:  góp ý Chương trình PTLNBV 21-25.zip