CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Biên bản phiên họp lần thứ hai Ủy ban chuẩn bị chung để giám sát việc thực hiên Hiệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU

Cập nhật ngày : 03/03/2020 09:42

File đính kèm:  VN-EU VPA-FLEGT_2nd Joint Preparation Committee_8March2019_Aide Memoire_Vietnamese.pdf