CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Biên bản họp tóm tắt Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban thực thi chung về Hiệp định VPA/FLEGT (JIC-1)

Cập nhật ngày : 03/03/2020 09:30

File đính kèm:  VN-EU VPA-FLEGT_1st Joint Implementation Committee_15November2019_Summary Minutes_Vietnamese.pdf