CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Báo cáo quá trình xây dựng và tham vấn về định nghĩa gỗ hợp pháp (Phụ lục 2) của HIệp định VPA/FLEGT giữa Việt Nam và EU

Cập nhật ngày : 03/09/2013 04:48

File đính kèm:  Bao_cao_qua_trinh_xay_dung_va_tham_van_LD._VN.pdf