CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Bản ghi nhớ Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban chuẩn bị chung (JPC1)

Cập nhật ngày : 08/03/2018 08:56
 
 

File đính kèm:  JPC1_Aide_Memoire_November_2017_Vietnamese.pdf