CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

Áp dụng tạm thời các phụ lục CITES

Cập nhật ngày : 28/12/2016 01:17

Công văn số 375/CTVN-ĐVHD, ngày 27/12/2016 về việc áp dụng tạm thời các phụ lục CITES

File đính kèm:  VB_so_375-CTVN-ĐVHD.pdf