Tổng cục lâm nghiệp Việt Nam

VietNam Administration Of Forestry

CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

An Giang: gần 80% số cây rừng mới trồng bị chết do khô hạn nặng

Cập nhật ngày : 07/06/2010 04:29

Theo các Trạm Kiểm lâm của 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (An Giang), do ảnh hưởng nắng nóng sớm và kéo dài, nên trên địa bàn vùng rừng núi 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên đã có 70- 80% cây rừng mới trồng trong năm 2009 bị chết. Một số khu vực đồi, núi cao có số cây rừng bị chết còn cao hơn tỉ lệ này. Đặc biệt, nắng nóng còn làm rụng lá một số loài cây đã trồng được từ 2 đến 3 năm như Sao, cây Dầu và các cây trồng dặm thêm trong năm 2009 cũng khô héo.

Thực hiện Dự án 661, trong năm 2009, Chi cục kiểm lâm An Giang đã triền khai trồng mới 500 ha rừng ở vùng đồi núi, đạt 100% kế hoạch; trong đó, khu vực Tịnh Biên trồng mới được 300,6 ha, khu vực huyện Tri Tôn trồng 170,5 ha và huyện Thoại Sơn trồng 30 ha, với mức chi phí giao khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ mức 2 triệu đồng/ha. Theo ước tính ban đầu, đợt nắng hạn năm nay đã gây thiệt hại hàng tỷ đồng đối với rừng mới trồng trên vùng 7 Núi thuộc hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên- An Giang.