CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

6 Tuyên bố của các nhà lãnh đạo trên thế giới về rừng và sử dụng đất

Cập nhật ngày : 08/04/2022 06:29

Nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng và tương quan giữa mọi loại rừng, đa dạng sinh học và sử dụng đất bền vững, tại Hội nghị COP26, các nhà lãnh đạo của các quốc gia trên Thế giới đã cùng đưa ra Tuyên bố về rừng và sử dụng đất. Tuyên bố này đưa ra nhằm hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững như sự cân bằng giữa phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì các dịch vụ hệ sinh thái.    

Các cam kết hướng đến sử dụng tài nguyên đất cũng như phát triển một nền nông nghiệp bền vững, cũng như bảo tồn, bảo vệ, quản lý, phục hồi rừng và các hệ sinh thái trên cạn một cách bền vững. Đồng thời, tuyên bố cũng chỉ ra rằng, để đáp ứng được các mục tiêu về sử dụng đất, khí hậu, đa dạng sinh học và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu, cũng như trong phạm vi quốc gia, sẽ đòi hỏi phải có những hành động tích cực hơn nữa trong các lĩnh vực liên kết sản xuất và tiêu dùng bền vững, như phát triển cơ sở hạ tầng, thương mại, tài chính và đầu tư; hỗ trợ cho cộng đồng địa phương và các nông hộ.

Bằng việc cùng nhau thống nhất với Tuyên bố này, các nhà lãnh đạo đã cam kết hợp tác để ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất rừng và suy thoái đất vào năm 2030, đồng thời mang lại sự phát triển nông thôn một cách toàn diện.

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng giới thiệu tóm tắt Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất trong bản infographic dưới đây: