CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.    

1,2 tỷ đồng phát triển giống phục vụ trồng rừng

Cập nhật ngày : 19/09/2013 11:24

1,2 tỷ đồng là số kinh phí Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Tây Bắc được cấp năm 2013, để tiếp tục triển khai dự án “Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc”.

Dự án thực hiện từ năm 2012 đến năm 2015 với tổng kinh phí đầu tư 15,3 tỷ đồng. Đến nay, đã bình tuyển và chọn lọc 80 cây trội cho loài cây Sơn tra tại 2 tỉnh  Sơn La, Yên Bái; tổ chức 3 lớp tập huấn cho 60 học viên thuộc 3 tỉnh Sơn La, Lai Châu, Yên Bái về kỹ thuật xây dựng nguồn giống, nhân giống một số loài cây bản địa tại vùng Tây Bắc. Khi hoàn thành dự án sẽ bình tuyển và chọn lọc 400 cây trội cho 4 loài (Sơn tra, Tống quán sủ, Vối thuốc, Sa mộc)./.

 Nguồn: Báo Sơn La