Tổng cục lâm nghiệp - Thông báo tuyển dụng 02 tư vấn ngắn hạn trong nước xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 78/2002/QĐ-BNN-KL, ngày 28/8/2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Thông báo tuyển dụng 02 tư vấn ngắn hạn trong nước xây dựng Quyết định thay thế Quyết định 78/2002/QĐ-BNN-KL, ngày 28/8/2002 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 03/04/2017 1:12:48 CH

File đính kèm: Thông_báo_tuyển_tư_vấn_XD_QĐ_thay_thế_QĐ_78.docx