Tổng cục lâm nghiệp - Thông báo kết quả tuyển dụng nhân sự cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

Thông báo kết quả tuyển dụng nhân sự cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam

Cập nhật ngày : 13/03/2017 2:21:18 CH

Ngày 15/2/2017, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam có Thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho Quỹ, để triển khai hoạt động này, Ban điều hành Quỹ đã đăng tải thông tin tuyển dụng trên trang tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp.

Ngày 10/3/2017, Hội đồng tuyển dụng Quỹ đã xét duyệt hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp các ứng viên dự tuyển vào 02 vị trí nhân sự của Quỹ, kết quả như sau:

1. Vị trí Quản trị tài chính: Bà Nguyễn Diễm Hằng (sinh ngày 06/02/1994);

2. Vị trí Quản trị hành chính: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang (sinh ngày 25/8/1993).

Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam trân trọng thông báo./.