Tổng cục lâm nghiệp - Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo tuyển tư vấn ngắn hạn

Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam - Giai đoạn II (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo tuyển tư vấn ngắn hạn

Cập nhật ngày : 05/08/2016 8:58:45 SA

Chi tiếp xem tại file đính kèm

File đính kèm: (VN)_TOR_for_Poverty_Forestry_Statistician_final.doc