Tổng cục lâm nghiệp - Phải bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên cho phát triển

Tin tức

Phải bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên cho phát triển

Cập nhật ngày : 19/03/2017 9:32:05 SA
Phải bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên cho phát triển

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất ca Chương trình mục tiêu phát trin lâm nghiệp bền vng được Phó Th tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh khi phát biu kết luận Hội nghị Tổng kết Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp; triển khai Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 sáng 17/3 tại Nghệ An.

Thc hiện Nghị quyết Đại hội Đng lần th XII và trin khai Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 ca Chính ph, Chương trình mục tiêu phát trin lâm nghiệp bền vng giai đoạn 2016-2020 được xác định là một trong số 21 chương trình đầu tư quan trọng ca quốc gia, tiếp nối t các chương trình, d án đầu tư trước đây như Chương trình 327, giai đoạn 1992-1998; D án 661, giai đoạn 1999-2010; Kế hoạch bo vệ rng, giai đoạn 2011-2015.

Mục tiêu đặt ra là nâng cao năng suất chất lượng và phát huy giá trị ca tng loại rng đ tăng giá trị rng trên một đơn vị diện tích. Cùng vi đó, góp phần đáp ng các yêu cầu về gim nhẹ thiên tai, bo vệ môi trường sinh thái, ng phó hiệu qu vi biến đi khí hậu và nước bin dâng; tạo việc làm tăng thu nhập, ci thiện sinh kế cho người dân gắn vi tiến trình xây dng nông thôn mi; bo đm quốc phòng-an ninh, trật t an toàn xã hội.

Xác định các sn phm lâm nghiệp ch lc

T các mục tiêu nêu trên, Phó Th tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu phi thc hiện nhiệm vụ quan trọng nhất là phi bo vệ rng và bo vệ thiên nhiên. Cùng vi đó, phát trin và nâng cao năng suất, chất lượng rng; nâng cao giá trị và sc cạnh tranh ca các sn phm lâm nghiệp.

Theo Phó Th tướng Trịnh Đình Dũng, nhiệm vụ cụ th trước mắt là phi tiếp tục hoàn thiện th chế, chính sách pháp luật, tạo môi trường pháp lý thuận li đ bo vệ rng và phát trin ngành lâm nghiệp.

“Khn trương rà soát, nghiên cu xây dng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, đặc biệt là ban hành, thc thi các sáng kiến tài chính mi đ tạo thêm nguồn lc cho phát trin ngành lâm nghiệp, cụ th như chính sách chi tr dịch vụ môi trường rng đối vi các cơ s công nghiệp, du lịch sinh thái và nuôi trồng thu sn, bồi hoàn giá trị hệ sinh thái rng”, Phó Th tướng yêu cầu.

Nhiệm vụ trọng tâm th hai là phi nâng cao chất lượng công tác lập và qun lý thc hiện quy hoạch rng và đất lâm nghiệp. Phó Th tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương sm hoàn thiện việc rà soát, đánh giá quy hoạch tng th rng cấp quốc gia và cấp vùng, xác định rõ lâm phận n định, nhằm nâng cao năng lc qun lý nhà nước trong công tác theo dõi giám sát, cập nhật hiện trạng, diễn biến tài nguyên rng.

“Các địa phương t chc rà soát thc trạng qun lý, s dụng đất lâm nghiệp, kịp thi điều chnh nhng bất hp lý, thống nhất gia quy hoạch rng trên bn đồ và trên thc địa”, Phó Th tướng nói.

Bên cạnh đó, phi gắn quy hoạch phát trin rng vi tái cấu trúc ngành lâm nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu qu và sc cạnh tranh ca ngành lâm nghiệp.

Phó Th tướng nhấn mạnh “C nước, mỗi địa phương phi xác định các sn phm lâm nghiệp ch lc đ tập trung bo vệ, phát trin, đầu tư một cách bền vng”.

Trong việc qun lý, thc hiện quy hoạch rng, theo Phó Th tướng Trịnh Đình Dũng, phi gắn tái cấu trúc bo vệ rng vi ng phó biến đi khí hậu, phát trin du lịch, gi gìn, bo tồn các giá trị văn hoá; gắn tái cấu trúc bo vệ rng vi bố trí lại dân cư, đi đôi vi yêu cầu bo vệ rng, trồng rng, t đó nâng cao đi sống người dân.

Giao công tác bo vệ, phát trin rng cho người dân

Một yêu cầu quan trọng cũng được Phó Th tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh là làm sao tạo động lc đ huy động s tham gia ca toàn xã hội vào bo vệ, qun lý, phát trin và khai thác rng có hiệu qu.

Theo đó, trước hết phi bo đm bố trí đ ngân sách Trung ương và địa phương. Cùng vi đó, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế-xã hội đầu tư, xây dng, bo vệ rng thông qua việc giao, cho thuê rng cho t chc, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình, cá nhân.

“Giao công tác bo vệ, phát trin rng cho doanh nghiệp và người dân, bo đm tất c diện tích rng có ch qun lý cụ th, tạo điều kiện tích tụ đất lâm nghiệp, xây dng vùng nguyên liệu ch yếu bằng phương thc liên kết, liên doanh trồng rng và doanh nghiệp chế biến”, Phó Th tướng nói.

Việc t chc sn xuất lâm nghiệp phi được thc hiện theo chuỗi sn phm t trồng rng, thu mua nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sn phm. Các cơ quan qun lý Nhà nước phi có cơ chế khuyến khích việc hình thành các doanh nghiệp quy mô va và ln tng vùng kinh tế; lấy doanh nghiệp làm động lc nhằm liên kết chuỗi sn xuất đối vi mỗi sn phm ch lc, nhất là sn phm xuất khu.

“Doanh nghiệp tạo đầu vào cho người dân, liên hết, hỗ tr người dân, ng dụng, chuyn giao khoa học công nghệ cũng như tìm đầu ra cho sn phm rng, phát trin kinh tế lâm nghiệp, do đó họ phi được đặt vào vai trò trung tâm ca liên kết chuỗi sn xuất”, Phó Th tướng nói.

Coi trọng nội địa, lấy thị trường quốc tế làm mục tiêu

Theo Phó Th tướng Trịnh Đình Dũng, trong bối cnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, phi tăng cường hp tác quốc tế đ đy mạnh công tác qun lý rng bền vng.

Cơ quan qun lý nhà nước cần trin khai hiệu qu, chặt chẽ việc cấp chng ch rng theo tiêu chun ca Việt Nam phù hp vi quy định, thông lệ ca quốc tế. Cùng vi đó, chun bị các điều kiện, hoàn thành việc đàm phán, ký kết các hiệp định chung vi EU và các hiệp định song phương vi các nước có tiềm năng đ m ca thị trường cho thương mại, xuất nhập khu lâm sn.

“Đặc biệt coi trọng thị trường nội địa, nhưng phi luôn lấy thị trường khu vc và quốc tế làm mục tiêu đ nâng cao sc cạnh tranh, phát trin các sn phm ngành lâm nghiệp”, Phó Th tướng nhấn mạnh.

Một yêu cầu quan trọng khác cũng được Phó Th tướng nhấn mạnh đối vi công tác qun lý, bo vệ, phát trin rng là phi đy mạnh công tác tuyên truyền, ph biến chính sách, pháp luật bo vệ, phát trin rng. Thông qua công tác tuyên tuyền đ nâng cao s hiu biết trong nhân dân về các giá trị to ln ca rng, trách nhiệm ca xã hội, các cấp u Đng, các ngành, các cấp, các thành phần kinh tế-xã hội trong việc bo vệ và phát trin rng.

Nguồn: Xuân Tuyến, Chinhphu.vn