Tổng cục lâm nghiệp - Thứ trưởng Hà Công Tuấn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ trưởng Hà Công Tuấn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Cập nhật ngày : 30/06/2017 8:44:31 SA
Thứ trưởng Hà Công Tuấn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

 

Tha y quyền ca Ch tịch nước, ngày 30/6/2017, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã trao Quyết định ca Ch tịch nước và tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Th trưởng Hà Công Tuấn. 

Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng cao quý ca Đng, Nhà nước ghi nhận nhng thành tích xuất sắc ca Th trưởng Hà Công Tuấn trong công tác t năm 2011 đến năm 2015, góp phần vào s nghiệp xây dng ch nghĩa xã hội và bo vệ T quốc. Thành tích xuất sắc ca Th trưởng Hà Công Tuấn được ghi nhận các lĩnh vc phát trin lâm nghiệp, sắp xếp, đi mi doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ, công tác thanh tra, pháp chế, tài chính, công tác ci cách hành chính, công tác văn phòng ca Bộ. Trong đó, ni bật là việc Ch đạo xây dng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, qun lý rng, xây dng chính sách về hình thành Quỹ Bo vệ và Phát trin rng, chính sách chi tr dịch vụ môi trường rng, đưa nhng chính sách trên vào cuộc sống đ tạo nguồn lc đáp ng yêu cầu bo vệ và phát trin rng.

Thành tích xuất sắc mà Th trưởng Hà Công Tuấn trong thi gian qua là s tiếp nối nhng thành tích xuất sắc trước đó vi phần thưởng cao quý là Huân chương Lao động hạng Ba năm 2007; Bằng khen ca Th tưởng Chính ph năm 2012 và nhiều Bằng khen ca các Bộ, ngành Trung ương./.

Văn phòng Tổng cục