Tổng cục lâm nghiệp - Lồng nghép giới trong thực hiện các mục tiêu lâm nghiệp

Lồng nghép giới trong thực hiện các mục tiêu lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 14/10/2017 2:22:59 CH
Lồng nghép giới trong thực hiện các mục tiêu lâm nghiệp

 

Ngày 14/10/2017, tại thành phố Đà Lạt, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội thảo Lồng ghép giới trong thực hiện chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình quốc gia về REDD+ đến năm 2030. Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đại diện Công đoàn cơ quan Bộ, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ, một số đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; công chức, người lao động nữ của Tổng cục Lâm nghiệp, 04 Chi cục Kiểm lâm vùng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm đồng.

Hội thảo được tổ chức với mục tiêu nâng cao năng lực cho các công chức và lao động nữ của Tổng cục Lâm nghiệp cũng như địa phương về nội dung, mục tiêu và giải pháp thực hiện các Chương trình quan trọng của ngành trong giai đoạn 2017 – 2020. Thực hiện lồng ghép giới trong quá trình thực hiện các Chương trình, kế hoạch lớn của Ngành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ trong việc tham gia và các chính sách, chế độ thích hợp, tạo điều kiện để khuyến khích cán bộ nữ tự học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ. Tăng cường lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong thực hiện các các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động của Tổng cục và của các đơn vị.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được giới thiệu về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và Chương trình quốc gia về REDD+. Các đại biểu cũng đã thảo thảo luận về kế hoạch hành động nhằm giảm khoảng các giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn nói chung và lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng. Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch hành động về bình đẳng giới cũng nhằm bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của lao động nữ, bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ về cơ hội, sự tham gia và quyền được hưởng trong cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu cũng đưa ra những khuyến nghị, giải pháp về việc tăng cường thúc đẩy lồng ghép giới vào các chính sách và pháp luật lao động, đặc biệt là việc lồng ghép bình đẳng giới đã được thực hiện trong quá trình xây dựng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi), Nghị định, Thông tư và các chính sách liên quan.

Văn phòng Tổng cục