Tổng cục lâm nghiệp - Lễ ký thỏa thuận tài trợ Dự án “Đánh giá thực trạng các công ty lâm nghiệp nhà nước (lâm trường quốc doanh) nhằm đề xuất định hướng phát triển, phương thức quản lý và chính sách phù hợp”

Lễ ký thỏa thuận tài trợ Dự án “Đánh giá thực trạng các công ty lâm nghiệp nhà nước (lâm trường quốc doanh) nhằm đề xuất định hướng phát triển, phương thức quản lý và chính sách phù hợp”

Cập nhật ngày : 12/01/2013 11:02:35 SA
Lễ ký thỏa thuận tài trợ Dự án “Đánh giá thực trạng các công ty lâm nghiệp nhà nước (lâm trường quốc doanh) nhằm đề xuất định hướng phát triển, phương thức quản lý  và chính sách phù hợp”

Ngày 10 tháng 01 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (Quỹ TFF) và Tổng cục Lâm nghiệp cho dự án “Đánh giá thực trạng các công ty lâm nghiệp nhà nước (lâm trường quốc doanh) nhằm đề xuất định hướng phát triển, phương thức quản lý và chính sách phù hợp ” (Dự án SFE). Lễ ký kết được diễn ra dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, các Cục, Vụ thuộc Bộ NN&PTNT và Lãnh đạo, chuyên viên các Cục, Vụ liên quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Dự án SFE đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt theo Quyết định số 11/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/01/2013, với tổng tài trợ từ Quỹ TFF là 390.506 EURO và vốn đối ứng 31.200 EURO.

Đây là một dự án có ý nghĩa quan trọng, phù hợp với mục tiêu, ưu tiên trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 và góp phần thực hiện thành công Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012. Một trong những kết quả chính của Dự án là đánh giá thực trạng và đề xuất mô hình tổ chức quản lý, cơ chế chính sách phù hợp đối với công ty lâm nghiệp trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện mục tiêu quản lý rừng bền vững.

Dự án SFE sẽ được triển khai trong năm 2013. Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì cùng với sự tham gia của các công ty lâm nghiệp nhà nước trên toàn quốc./.

 

Ban Chính sách về các tổ chức quản lý rừng

Tổng cục Lâm nghiệp