Danh sách câu hỏi

Đặt câu hỏi

Họ và tên:Nguyễn Văn A | Địa chỉ: Test Email: nguyenvana@gmail.com Trả lời   

Câu hỏi :

Kính gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT..

Tôi có câu hỏi liên quan đến việc khai thác rừng trồng quy hoạch rừng phòng hộ.

Tại điểm c, khoản 3, Điều 20, NĐ 156/2018/NĐ-CP có nói: Khai thác trắng theo băng thì chiều rộng băng không quá 30 m; khai thác trắng theo đám thì diện tích đám không quá 3 ha, tổng diện tích khai thác hằng năm không vượt quá 20% tổng diện tích rừng đã đạt tiêu chuẩn phòng hộ.

Cho tôi hỏi cách tích diện tích 20% ở đây là thế nào ạ? Theo sổ được giao? theo lô rừng thực tế của chủ rừng? hay theo diện tích rừng phòng hộ của xã/huyện? hay theo gì ạ.. ? 

Và trường hợp người dân được giao rừng sản xuất tự bỏ vốn trồng rừng, nay chuyển sang quy hoạch rừng phòng hộ nhưng chưa được đền bù hỗ trợ gì thì có được khai thác trắng diện tích lớn như đối với rừng sản xuất không?

Chào bạn, về vấn đề của bạn, Tổng cục Lâm nghiệp (Vụ Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ) trả lời như sau:

1. Việc quy định phương thức rừng trồng phòng hộ tại điểm c, khoản 3, Điều 20, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp nhằm đảm bảo sau khai thác không ảnh hưởng đến chức năng phòng hộ của khu rừng. Quy định về tỷ lệ 20% được tính theo tổng diện tích rừng khai thác trắng theo băng hoặc theo đám hàng năm với tổng diện tích rừng đã đạt tiêu chuẩn phòng hộ của chủ rừng.