Tổng cục lâm nghiệp - Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

Cập nhật ngày : 20/12/2016 4:52:17 CH

File đính kèm: DT_TTHD_QĐ44.rar

Ngày ban hành: 

Số ký hiệu: