Tổng cục lâm nghiệp - Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và "Tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên đến năm 2025"

Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án "Kế hoạch hành động khẩn cấp bảo tồn các loài linh trưởng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và "Tăng cường năng lực quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên đến năm 2025"