Tổng cục lâm nghiệp - Văn bản hành chính

Văn bản hành chính

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu
774/QĐ-BNN-TCLN 18/4/2014

Quyết định số 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020

539/QĐ-TTg 16/4/2014

Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022

129/QĐ-TCLN-VP 14/4/2014

Quyết định số 129/QĐ-TCLN-VP ngày 14/4/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp V/v Ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Lâm nghiệp về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

936/CT-BNN-TCLN 18/3/2014

Chỉ thị số 936/CT-BNN-TCLN ngày 18/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp

30-NQ/TW 12/3/2014

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

388/QĐ-BNN-TCLN 07/3/2014

Quyết định số 388/QĐ-BNN-TCLN ngày 07/3/2014 của Bộ trưởng bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

04/CT-TTg 05/3/2014

Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

673/BNN-TCLN 27/02/2014

Văn bản số 673/BNN-TCLN ngày 27/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v báo cáo tình hình triển khai trồng rừng thay thế

186a-TB-TCLN-VP 20/02/2014

Thông báo kết luận của Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Giám đốc Ban quản lý dự án tại Hội nghị triển khai kiểm kê rừng các tỉnh Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long (số 186a-TB-TCLN-VP ngày 20/02/2014 )

589/BNN-TCLN 20/02/2014

Văn bản số 589/BNN-TCLN ngày 20/02/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật điều tra, kiểm kê rừng theo Quyết định 690/QĐ-BNN-TCCB

64/TB-VPCP 08/02/2014

Thông báo kết luận số 64/TB-VPCP ngày 08/02/2014 của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại cuộc họp lần thứ 5 của Ban chỉ đạo

218/QĐ-TTg 07/02/2014

Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

157/QĐ-BNN-TCLN 25/01/2014

Quyết định số 157/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả Kiểm kê rừng tỉnh Bắc Kạn (Thuộc dự án Điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh)

02/CT-TTg 24/01/2014

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích sử dụng khác

106/BNN-TCLN 14/01/2014

Văn bản số 106/BNN-TCLN ngày 14/01/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v triển khai thực hiện dự án Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016

2829/QĐ-BNN-VP 29/11/2013

Quy chế quản lý, sử dụng Văn phòng điện tử dùng chung của cơ quan Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (QĐ số 2829/QĐ-BNN-VP ngày 29/11/2013)

Văn bản số 299/TCLN-KHTC ngày 11/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020

Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

Văn bản số 846/VPCP-KTN ngày 08/02/2014 của Văn phòng Chính phủ V/v gia hạn thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 02/02/2012

Quyết định số 14/QĐ-TCLN-VP ngày 17/1/2012 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 của Tổng cục Lâm nghiệp

1