Tổng cục lâm nghiệp - Văn bản hành chính

Văn bản hành chính

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1035/TCLN-VP 10/7/2014

Văn bản số 1035/TCLN-VP của Tổng cục Lâm nghiệp ngày 10/7/2014 về việc hướng dẫn thành lập Tổ thông tin lâm nghiệp tỉnh

2066/BNN-TCLN 26/6/2014

Văn bản số 2066/BNN-TCLN ngày 26/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015

927/TCLN-VP 23/6/2014

Văn bản số 927/TCLN-VP ngày 23/6/2014 Tổng cục Lâm nghiệp V/v giao nhiệm vụ và phối hợp thực hiện Bộ chỉ số chấm điểm CCHC

274/QĐ-TCLN-VP 23/6/2014

Quyết định số 274/QĐ-TCLN-VP ngày 23/6/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp V/v kiện toàn Tổ công tác Cải cách hành chính của Tổng cục Lâm nghiệp

1779/BNN-TCLN 05/6/2014

Văn bản số 1779/BNN-TCLN ngày 05/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2014

1157/QĐ-BNN-TCLN 26/5/2014

Quyết định số 1157/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/5/2014 Ban hành Quy định nghiệm thu thành quả dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

1108/QĐ-BNN-TCCB 21/5/2014

Quyết định số 1108/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2225/BNN-TCLN 9/5/2014

Văn bản số 2225/BNN-TCLN ngày 9/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v cung cấp số liệu và đề xuất các DA bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014-2020

1414/BNN-TCLN 05/5/2014

Văn bản số 1414/BNN-TCLN ngày 05/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020

919/QĐ-BNN-TCLN 05/5/2014

Quyết định số 919/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Kế hoạch hành động Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến giai đoạn 2014-2020

1391/KH-BNN-TCLN 29/4/2014

Kế hoạch số 1391/KH-BNN-TCLN ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp giai đoạn 2014-2020

608/TCLN-CTVN 26/4/2014

Văn bản số 608/TCLN-CTVN ngày 26/4/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v báo cáo về công tác quản lý hoạt động nuôi động vật hoang dã

829/QĐ-BNN-TCLN 23/4/2014

Quyết định số 829/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phê duyệt "Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác"

774/QĐ-BNN-TCLN 18/4/2014

Quyết định số 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020

539/QĐ-TTg 16/4/2014

Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 16/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về bảo tồn hổ giai đoạn 2014-2022

299/TCLN-KHTC 11/3/2013

Văn bản số 299/TCLN-KHTC ngày 11/3/2013 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Văn bản số 759/TCLN-KL ngày 26/5/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

957/QĐ-BNN-TCLN 08/5/2014, 08/5/2014

Quyết định số: 957/QĐ-BNN-TCLN ngày 08/5/2014 Phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ giai đoạn 2014-2020

686/QĐ-TTg,686/QĐ-TTg 11/5/2014,11/5/2014

Quyết định số 686/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 12 tháng 3 năm 2014 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp

1