Tổng cục lâm nghiệp - VB Tổng Cục Lâm nghiệp

VB Tổng Cục Lâm nghiệp

Cơ quan ban hànhNgày ban hànhVăn bản
VB Tổng Cục Lâm nghiệp 02/11/2011

Công văn số 1530 /TCLN-PTR ngày 02/11/2011 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

VB Tổng Cục Lâm nghiệp 06/10/2011

Đề án thống nhất quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin tại Tổng cục Lâm nghiệp

VB Tổng Cục Lâm nghiệp 19/8/2011

Quyết định số 394/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 19/8/2011 của Tổng cục Lâm nghiệp Ban hành Quy chế tạm thời quản lý Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Tổng cục Lâm nghiệp

VB Tổng Cục Lâm nghiệp 16/9/2010

Quyết định số 276/QĐ-TCLN về chức năng nhiệm vụ của Viện Điều tra quy hoạch rừng

VB Tổng Cục Lâm nghiệp 25/06/2008

Văn bản số 1782 /BNN-LN hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-KHĐT-TC

VB Tổng Cục Lâm nghiệp 07/09/2007

Công văn số 1327 /CV-LNCĐ về việc hướng dẫn điều tra rừng cộng đồng

VB Tổng Cục Lâm nghiệp 07/09/2007

Công văn số 1326 /CV-LNCĐ vè việc Hướng dẫn lập kế hoạch quản lý rừng cộng đồng

VB Tổng Cục Lâm nghiệp 08/05/2007

Quyết định số 550/QĐ-QLR ban hành bản “Hướng dẫn xây dựng Quy ước bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng dân cư thôn”

VB Tổng Cục Lâm nghiệp 11/04/2007,

Quyết định số 434/QĐ/QLR ban hành Hướng dẫn xây dựng quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp xã và Hướng dẫn giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư thôn

VB Tổng Cục Lâm nghiệp

Quyết định số 1190/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 các đơn vị thuộc Bộ

1