Tổng cục lâm nghiệp - Công văn quyết định

Công văn quyết định

Số hiệuNgày ban hànhTrích yếu
6980/BNN-TCLN 27/8/2014

Văn bản số 6980/BNN-TCLN ngày 27/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015

1230/TCLN-VP 15/8/2014

Văn bản số 1230/TCLN-VP ngày 15/8/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp V/v giao nhiệm vụ xây dựng VBQPPL

3322/QĐ-BNN-TCLN 28/7/2014

Quyết định số 3322/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2013

1035/TCLN-VP 10/7/2014

Văn bản số 1035/TCLN-VP của Tổng cục Lâm nghiệp ngày 10/7/2014 về việc hướng dẫn thành lập Tổ thông tin lâm nghiệp tỉnh

2066/BNN-TCLN 26/6/2014

Văn bản số 2066/BNN-TCLN ngày 26/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT V/v xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015

927/TCLN-VP 23/6/2014

Văn bản số 927/TCLN-VP ngày 23/6/2014 Tổng cục Lâm nghiệp V/v giao nhiệm vụ và phối hợp thực hiện Bộ chỉ số chấm điểm CCHC

1779/BNN-TCLN 05/6/2014

Văn bản số 1779/BNN-TCLN ngày 05/6/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2014

1157/QĐ-BNN-TCLN 26/5/2014

Quyết định số 1157/QĐ-BNN-TCLN ngày 26/5/2014 Ban hành Quy định nghiệm thu thành quả dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

1108/QĐ-BNN-TCCB 21/5/2014

Quyết định số 1108/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1414/BNN-TCLN 05/5/2014

Văn bản số 1414/BNN-TCLN ngày 05/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất giai đoạn 2014-2020

Quyết định số 5365/QĐ-BNN-TCLN ngày 23/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 6 loài cây ngập mặn: Mấm trắng, Mấm biển, Đước đôi, Đương, Bần trắng và Cóc trắng

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng giai đoạn 2011 - 2020

3142/QĐ-BNN-TCLN ngày 25 tháng 7 năm 2016

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

785/QĐ-BNN-TCLN

Quyết định số 785/QĐ-BNN-TCLN ngày 09/3/2015 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 622/QĐ-TCLN-VP ngày 30/12/2014 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện CITES Việt Nam tại phía Nam của Cơ quan CITES Việt Nam

Quyết định số 602/QĐ-TCLN-VP ngày 24/12/2014 về việc phân công công tác Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp

Quyết định số 5115/QĐ-BNN-TCLN ngày 01/12/2014 Phê duyệt Phương án Quản lý sản xuất dăm gỗ giai đoạn 2014 - 2020

Văn bản 1519/TCLN-KHTC ngày 02/10/2014 về việc xây dựng kế hoạch phát triển lâm nghiệp 2016 -2020 và lập kế hoạch đầu tư công 2016 - 2020

Văn bản số 1101/TCLN-VP ngày 23/7/2014 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc hưởng ứng cuộc thi viết "Rừng là cuộc sống của tôi"

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ Về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước