Tổng cục lâm nghiệp - Góp ý định nghĩa gỗ hợp pháp Việt Nam và Danh mục hàng hóa gỗ và sản phẩm gỗ đưa vào Hiệp định VPA/FLEGT

Góp ý định nghĩa gỗ hợp pháp Việt Nam và Danh mục hàng hóa gỗ và sản phẩm gỗ đưa vào Hiệp định VPA/FLEGT