Văn bản quy phạm pháp luật

Tìm văn bản
Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu Hiệu lực Tải về
16/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 15/06/2018
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định phương pháp định giá rừng và khung giá rừng
12/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư Quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống, nguồn giống và vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp
12/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về các biện pháp lâm sinh
12/06/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Quy định về Quản lý rừng bền vững
Văn bản lấy ý kiến các Bộ, Cơ quan ngang bộ, địa phương góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp
05/04/2018 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo các Nghị định quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp
20/11/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng 22 loài cây chủ lực
14/11/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý Dự thảo báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng toàn quốc
13/11/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo HDKT sản xuất NLKH trong khu vực rừng ven biển và HDKT rà soát QH rừng phòng hộ ven biển
23/08/2017 Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) - Dự thảo lần 6
04/08/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp hàng năm
02/08/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
29/06/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020
21/06/2017 Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Tổng cục Lâm nghiệp lấy ý kiến dự thảo 04 tiêu chuẩn về giống cây trồng lâm nghiệp