CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Thông báo kết luận của Phó Tổng cục trưởng Cao Chí Công tại cuộc họp giữa Tổng cục Lâm nghiệp và Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam về thực hiện kế hoạch hợp tác thực hiện chương trình Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Châu Âu (PEFC)

Cập nhật ngày : 15/08/2017 02:40