Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 07/02/2014 của Thủ tướng Chỉnh phủ Phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống rừng đặc dụng, khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030

Cập nhật ngày : 11/02/2014 10:59

File đính kèm:  218-QD-TTg.pdf