Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghhiệp

Cập nhật ngày : 23/07/2020 08:14

Chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm:  83.2020.NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung 1 số điều của NĐ số 156.pdf