Ngăn ngừa những "bàn tay đen" núp bóng bảo vệ môi trường

Cập nhật ngày : 08/10/2019 11:06

https://www.qdnd.vn/chong-dien-bien-hoa-binh/ngan-ngua-nhung-ban-tay-den-nup-bong-bao-ve-moi-truong-592890