CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP THỰC HIỆN NGHIÊM QUY ĐỊNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19 THEO KHUYẾN CÁO CỦA BỘ Y TẾ.

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nhà nước và công bố hợp quy đối với keo dán gỗ

Cập nhật ngày : 15/08/2019 10:53
  1. Đối với sản phẩm hàng hóa keo dán gỗ nhập khẩu:

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu keo dán gỗ phải thực hiện theo quy định tại Khoản 2c Điều 7 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; thủ tục hành chính “Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố và cập nhật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, với mã thủ tục là BKHVCN-282560.

  1. Đối với sản phẩm keo dán gỗ sản xuất trong nước:

Tổ chức, cá nhân sản xuất keo dán gỗ phải công bố hợp quy theo quy định tại Điều 12, Điều 13 và Điều 14 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thông tin liên hệ: Vụ Phát triển sản xuất Lâm nghiệp - Tổng cục Lâm nghiệp, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (Điện thoại: 02437349845).

(Chi tiết mẫu tại file đính kèm)

File đính kèm:  1. Mau xac nhan kiem tra NN.docx