Hội thảo tham vấn Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật ngày : 05/11/2020 06:49

Ngày 05 tháng 11 năm 2020, Tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo tham vấn Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn tham dự và chủ trì Hội thảo. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Bộ/ ngành, Tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Hiệp hội, doanh nghiệp, các đơn vị, đối tác của ngành Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT.

Ngày 05/02/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược PTLNVN giai đoạn 2006-2020, với mục tiêu thiết lập, quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững 16,24 triệu ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp; nâng tỷ lệ che phủ rừng; nhằm đóng góp ngày càng tăng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các dịch vụ môi trường, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người dân nông thôn miền núi.

Trong 15 năm thực hiện Chiến lược Lâm nghiệp, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quan trọng; cùng với việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, đặc biệt là Luật Lâm nghiệp 2017. Nhờ đó, đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, được các các cấp, các ngành, các bạn bè, đối tác quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, tiếp tục thu hút được sự quan tâm ủng hộ của toàn xã hội; đồng thời, góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh nguồn nước, hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro, thiên tai.

Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc tăng từ 38% năm 2006 lên 41,89% năm 2019 và dự kiến đạt 42% năm 2020; Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản tăng hơn 2 lần, từ 2,8 tỷ USD/năm giai đoạn 2006-2010 lên 6,52 tỷ USD/năm giai đoạn 2012-2018; năm 2019 đạt 11,3 tỷ USD; Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2011-2019 đạt trên 13.900 tỷ đồng, trở thành nguồn tài chính quan trọng, góp phần bảo vệ cho trên 6 triệu ha rừng cung ứng dịch vụ, nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng, tăng thu nhập cho chủ rừng, đặc biệt là góp phần cải thiện sinh kế cho đồng bào miền núi.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành lâm nghiệp cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức đòi hỏi có cách tiếp cận mới và các giải pháp hiệu quả hơn để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới nhằm đóng góp ngày càng nhiều hơn vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hài hòa với xu thế phát triển lâm nghiệp thế giới.

Nhằm giữ vững và phát huy những thành quả đạt được, đồng thời hướng tới xây dựng ngành lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật trên cơ sở cơ cấu lại ngành lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, ổn định xã hội, trật tự an ninh, quốc phòng; thực hiện Quyết định số 357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Hội thảo được tổ chức nhằm trực tiếp tham vấn ý kiến của đại biểu các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan về kết quả thực hiện Chiến lược PTLNVN giai đoạn 2006-2020 và xây dựng Chiến lược PTLNVN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan cấp Trung ương và địa phương qua đường công văn từ đầu tháng 10/2020.

Các ý kiến tại Hội thảo là cơ sở để Bộ NNPTNT tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Chiến lược PTLNVN giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050, dự kiến trình Chính phủ dự kiến trong năm 2020./.

  • Chi tiết dự thảo Chiến lược tham khảo tại đường dẫn: 

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/gop-y-ve-du-thao-chien-luoc-phat-trien-lam-nghiep-viet-nam-giai-doan-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050-4262