Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2020 và tổng kết quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng

Cập nhật ngày : 13/11/2020 10:02

Ngày 11/11/2020, tại Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2020 và tổng kết quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng. Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2020, xác định các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và đánh giá tổng kết việc thực hiện quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước đến năm 2020 tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó đề xuất định hướng phát triển hệ thống rừng đặc dụng cho giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong thời gian qua, nhận thức sâu sắc về vai trò của hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với công tác bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái, Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương các cấp đã tăng cường củng cố quản lý hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ trên phạm vi cả nước, đặc biệt quan tâm đến cộng đồng, đời sống dân cư sống trong và xung quanh vùng đệm được nâng cao; các thành phần kinh tế và tổ chức xã hội ngày càng tham gia, phối hợp tích cực vào các hoạt động bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Các chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng đã phát huy hiệu quả, thu hút các nguồn vốn ngân sách nhà nước và xã hội hóa, bước đầu tạo cơ chế tài chính bền vững phát triển đặc dụng, phòng hộ. Công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh, đặc biệt đối với những người dân sống trong các vùng đệm, vùng lõi của rừng, tạo sự chuyển biến nhận thức, được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ vẫn còn những tồn tại và khó khăn vướng mắc như: xu hướng suy thoái đa dạng sinh học do nạn phá rừng, khai thác gỗ bất hợp pháp vẫn còn xảy ra; kinh tế phát triển, dân số tăng cao, tạo áp lực về đất ở, đất sản xuất không tránh khỏi tình trạng xâm lấn đất rừng; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đầu tư cho các Ban quản lý rừng còn thiếu và yếu; chính sách đầu tư  bảo vệ rừng đối với hệ thống rừng đặc dụng, phòng hộ còn một số bất cập, chưa tương xứng với mục tiêu và nhiệm vụ; một số Ban quản lý rừng thời gian qua đã triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; tuy nhiên, đa số vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách để hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Hà Công Tuấn đề nghị các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, trong quá trình xây dựng phương án quản lý rừng bền vững cần nhấn mạnh nội dung: bảo tồn nguồn gen, bảo vệ sinh thái tự nhiên, di tích lịch sử và phát triển rừng bền vững; khuyến khích và thúc đẩy các hoạt động du lịch sinh thái để tăng thu nhập, từng bước nâng cao khả năng tự chủ tài chính của các chủ rừng theo đúng quy định của pháp luật./.

Vụ Quản lý rừng Đặc dụng, phòng hộ