Hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật ngày : 29/01/2019 01:18

Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/ĐU ngày 26/11/2018 của Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ngày 28/01/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động thuộc Khối Văn phòng Tổng cục, Cục Kiểm lâm.

Trong thời gian Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Trường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ đã chuyển tải những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII.

Thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Phạm Văn Điển đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động sau khi tham dự Hội nghị sẽ triển khai ngay việc viết báo cáo thu hoạch cá nhân; cấp ủy các cấp thực hiện việc xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, bám sát thực tiễn cơ sở để xây dựng chương trình hành động có tính khả thi./.

Văn phòng Tổng cục