Công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ bưu chính công ích của Tổng cục Lâm nghiệp

Cập nhật ngày : 17/08/2018 03:52

DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

(Căn cứ theo Quyết định số 3181/QĐ-BNN-TCCB ngày 28/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên TTHC

1

Chấp thuận cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài nghiên cứu khoa học, giảng dạy, thực tập trong khu rừng đặc dụng

2

Cho phép nghiên cứu khoa học trọng rừng đặc dụng của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài

3

Công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới

4

Cấp giấy phép xuất khẩu giống cây trồng lâm nghiệp

5

Cấp giấy phép nhập nhẩu giống cây trồng lâm nghiệp

6

Cấp giấy phép xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

7

Cấp giấy phép nhập khẩu mẫu vật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm

8

Cấp giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật săn bắn

9

Cấp giấy phép CITES nhập nội từ biển mẫu vật quy định tại các Phụ lục I, II của Công ước CITES

10

Cấp giấy phép vận chuyển quá cảnh mẫu vật là động vật sống