Biên bản Phiên họp lần thứ hai của Ủy ban thực thi chung (JIC-2) Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản

Cập nhật ngày : 07/08/2020 04:05

File đính kèm:  JIC-2_16 June 2020_Summary Minutes_final_Vietnamese.pdf