3/3 - Ngày động vật, thực vật hoang dã thế giới

Cập nhật ngày : 03/03/2020 11:49

Ngày 20 tháng 12 năm 2013, phiên họp lần thứ 68 của Đại Hội đồng liên hợp quốc đã thông qua tuyên bố chọn ngày Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) được ký kết năm 1973, ngày 3 tháng 3 là "ngày động vật, thực vật hoang dã thế giới" nhằm mục đích nâng cao nhận thức công chúng về thế giới động vật, thực vật hoang dã.

Nghị quyết của Đại Hội đồng liên hợp quốc quy định, Ban thư ký CITES là Cơ quan thúc đẩy sự kiện này ở cấp độ toàn cầu. Ngày nay, sự kiện "Ngày động vật, thực vật hoang dã thế giới" đã trở thành sự kiện quan trọng nhất ở cấp độ toàn cầu để ghi nhận vai trò quan trọng của thế giới hoang dã đối với con người.

Năm nay, ngày động vật, thực vật hoang dã thế giới có chủ đề "Sự sống bền vững cho muôn loài trên trái đất", nhấn mạnh rằng tất cả các loài động vật, thực vật hoang dã trên trái đất là cấu thành quan trọng của đa dạng sinh học thế giới. Nội dung này phù hợp với các mục tiêu Phát triển bền vững số 1, 12, 13 và 15 và nhiều cam kết trong xoá đói, giảm nghèo, sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên và bảo tồn sự sống trên cạn, dưới nước để ngăn chặn mất đa dạng sinh học của Liên hợp quốc.

Trái đất là nhà của vô vàn các loài động vật, thực vật hoang dã. Sự giầu có đa dạng, trải qua hàng tỷ năm, trong đó rất nhiều nguyên liệu đã tương tác với nhau một cách chính xác để tạo lên hành tinh của chúng ta,  nơi trú ngụ của tất cả các sinh vật sống, kể cả con người. Lịch sử đã chứng minh, chúng ta đã phụ thuộc vào mối tương tác liên tục và mối liên kết giữa tất cả các thành tố trong sinh quyển với những thứ con người cần như không khí để thở, lương thực để ăn, năng lượng để sử dụng và các nguyên liệu cho nhiều nhu cầu khác nhau. Tuy nhiên, các hoạt động không bền vững của con người, khai thác quá mức các loài động vật, thực vật hoang dã và nguồn tài nguyên thiên nhiên, các loài tạo lên các sinh cảnh và các hệ sinh thái cho động vật, thực vật hoang dã, con người đã và đang huỷ hoại đa dạng sinh học thế giới. Gần một phần tư tổng số loài trên trái đất đang đối diện với các rủi do bị tuyệt chủng trong vài thập kỷ. Sự sụp đổ của các loài này sẽ đẩy nhanh sự biến mất của các loài còn lại và cuối cùng đe doạ sự sống của chính con người.

Ngày động vật, thực vật hoang dã thế giới năm 2020 là ngày tôn vinh vị trí đặc biệt của thực vật, động vật hoang dã bởi nhiều dạng sống đẹp và sự đa dạng của sự sống, là một thành phần của đa dạng sinh học.

Tại Việt Nam, rất nhiều hành động đã được các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các thành phần tư nhân và công chúng thực hiện nhằm bảo vệ và bảo tồn động vật, thực vật hoang dã. Bên cạnh việc sửa đổi, ban hành chính sách, pháp luật; tăng cường thực thi luật, hoạt động nâng cao nhận thức có vai trò rất quan trọng đối với bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ giáo dục và Đào tạo, hoàn thành giáo trình "giáo dục bảo tồn động vật hoang dã bị đe doạ tuyệt chủng cho học sinh tiểu học". Hướng đến học sinh tiểu học là hướng đến tương lai bền vững. Thế giới ngày mai phụ thuộc vào thế hệ trẻ, giới trẻ Việt Nam sẽ đóng góp phần bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã của Việt Nam và đa dạng sinh học trên trái đất. Việc hoàn thành, đưa vào giảng dậy giáo trình này đã góp phần cùng các quốc gia thành viên tôn vinh ngày động vật, thực vật hoang dã thế giới.

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam