CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021

-

Cập nhật ngày : 28/11/2020 08:42

THƯ CHÚC MỪNG

CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀNH LÂM NGHIỆP VIỆT NAM (1945 - 2020)