Tìm kiếm bài viết

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 22/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 về "Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh".

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tổng kết cho thấy, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW, các nông, lâm trường quốc doanh đã hoàn thành việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; sắp xếp, chuyển đổi thành các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước. Đến nay, từ 185 nông trường, công ty nông nghiệp đã sắp xếp còn 145 công ty, giảm được 40 đầu mối; từ 256 lâm trường giảm còn 148 lâm trường, giảm 108 lâm trường quốc doanh. Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách hàng năm của nhiều công ty tăng nhanh, nhất là các công ty gắn được sản xuất nguyên liệu với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Sau sắp xếp, hầu hết các công ty nông, lâm nghiệp ổn định và phát triển vùng nguyên liệu sẵn có của mình và không ngừng nâng cao đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Một số công ty nông, lâm nghiệp đã đổi mới cơ chế quản lý và hình thức tổ chức phù hợp; phân định rõ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công ích; công ty nông, lâm nghiệp gắn sản xuất với chế biến, thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc kinh doanh tổng hợp trên cơ sở phát huy lợi thế của công ty.

Các nông, lâm trường đã làm rõ hiện trạng sử dụng đất đai trên bản đồ, nhiều nông, lâm trường đã lập phương án quy hoạch sử dụng đất gắn với phương án sản xuất kinh doanh, quy hoạch 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất); chuyển giao một phần đất về cho chính quyền địa phương, góp phần giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân; một số ít công ty nông, lâm nghiệp thực hiện giao khoán đất có hiệu quả.

Sau sắp xếp, hiệu quả sử dụng đất đai, cây trồng, vật nuôi và hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập của người lao động của một số ít công ty nông, lâm nghiệp được nâng lên nhất là các công ty cao su, chăn nuôi gia súc, công ty lâm nghiệp sản xuất kinh doanh rừng trồng hoặc kinh doanh tổng hợp (lâm, nông, công nghiệp và dịch vụ) gắn với chế biến lâm sản và thị trường tiêu thụ sản phẩm, trở thành nòng cốt phát triển một số ngành hàng nông, lâm sản quan trọng; tạo điều kiện để hình thành và phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 28 trong 10 năm qua cũng còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém: trong việc sắp xếp, chuyển đổi, đổi mới cơ chế quản lý và hình thức tổ chức các nông, lâm trường, nhiều doanh nghiệp thực chất mới thực hiện được việc đổi tên, chưa có sự thay đổi căn bản về cơ chế quản lý và quản trị doanh nghiệp; các công ty nông, lâm nghiệp làm nhiệm vụ kinh doanh là chủ yếu chưa chuyển hẳn sang sản xuất và hạch toán kinh doanh theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Luật doanh nghiệp. Nhiều công ty chưa tạo được cơ chế quản lý mới và hình thức tổ chức phù hợp để thúc đẩy ứng dụng nhanh và có hiệu quả các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất. Việc quản lý, sử dụng đất đai chưa tạo sự chuyển biến căn bản, phần lớn đất đai và rừng chưa được rà soát, đo đạc trên thực địa, chưa lập bản đồ địa chính, diện tích đất được cấp sổ đỏ chiếm tỷ lệ thấp. Nhiều công ty nông, lâm nghiệp sử dụng đất đai, rừng, vườn cây lâu năm hiệu quả còn thấp; chưa đổi mới và phát triển các hình thức khoán ổn định, lâu dài đến hộ công nhân, người lao động; chưa hình thành các vùng sản xuất nông, lâm sản hàng hóa tập trung, chuyên canh, thâm canh quy mô lớn gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành và doanh nghiệp trong việc triển khai Nghị quyết. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ.

Để Nghị quyết đạt hiệu quả hơn, Phó Thủ tướng yêu cầu công tác sắp xếp, đổi mới nông, lâm nghiệp phải phù hợp với chủ trương tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước tại Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI); phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và chủ trương tái cơ cấu nền nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng đề nghị các các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần nâng cao nhận thức về nội dung, yêu cầu của Nghị quyết; đổi mới cơ chế quản lý và quản trị doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới nông, lâm trường gắn với đổi mới quản lý, sử dụng đất đai, đảm bảo nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, rừng, vườn cây lâu năm; tập trung giải quyết cơ bản các tồn tại, vướng mắc liên quan đến đất đai. Bên cạnh đó, tổ chức lại các nông, lâm trường làm nhiệm vụ kinh doanh theo mô hình công ty cổ phần, công ty TNHH phù hợp với quy định của pháp luật, áp dụng chế độ quản trị tiên tiến phù hợp với cơ chế thị trường, các doanh nghiệp hoạt động bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước có chính sách đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ công ích được giao cho các nông, lâm trường. Đồng thời, tạo được sự chuyển biến căn bản về phương thức tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp, làm cơ sở nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, rừng, vườn cây và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của các nông, lâm trường góp phần xứng đáng vào phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các địa phương và sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

Để thực hiện được mục tiêu đó, Phó Thủ tướng cho rằng cùng với việc rà soát và hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tiễn, cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các công ty nông, lâm nghiệp, đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện Nghị quyết giữa các bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp và địa phương./.

Theo http://dangcongsan.vn

Đọc tiếp...

Hội nghị các nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần thứ 16 (CoP16)

Ngày 3/3/2013, tại Bangkok, Thái Lan, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan đã phối hợp với Ban thư ký CITES quốc tế tổ chức Lễ khai mạc Hội nghị các nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) lần thứ 16 (CoP16) và Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tổ chức này.

Tham dự CoP16 có hơn 3.000 đại biểu đến từ 178 quốc gia thành viên và gần 200 các tổ chức quốc tế, tổ chức liên chính phủ, tổ chức phi chính phủ. Đoàn Việt Nam tới dự Hội nghị với sự tham gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          Thái Lan được chọn là nước chủ nhà tổ chức CoP16 diễn ra từ ngày 02 đến ngày 14/3/2013, Tại Hội nghị lần này có tổng số 71 đề xuất về sửa đổi Phụ lục I và II, bao gồm 9 đề xuất đề nghị chuyển loài từ Phụ lục I xuống Phụ lục II; 9 đề xuất đề nghị chuyển loài từ Phụ lục II lên Phụ lục I; 17 đề xuất đề nghị xóa loài khỏi các Phụ lục I, II; 29 đề xuất đề nghị đưa quần thể loài vào Phụ lục II và hàng loạt các đề xuất đề nghị sửa đổi các chú giải trong các Phụ lục; sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết, Quyết định, cơ chế về thực thi CITES. Trong đó, Việt Nam lần đầu tiên đề xuất đưa hai loài Rùa là Rùa hộp trán vàng (Cuora galbinifrons) và Rùa trung bộ (Mauremys annamensis) từ Phụ lục II lên Phụ lục I của CITES, đồng thời Việt Nam cũng phối hợp với Thái Lan đề xuất đưa loài gỗ Trắc (Dalbergia cochinchinensis) và với Hoa Kỳ đề xuất đưa họ Rùa đầu to (Platysternidae) vào Phụ lục II.

          Ngay sau ngày khai mạc, các cuộc họp gồm họp bàn tròn Bộ trưởng các nước thành viên CITES và họp Bộ trưởng các nước ASEAN đã được tổ chức. Tại các cuộc họp này, các bên đã đưa ra cam kết tăng cường sự hợp tác nhằm đấu tranh với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia đối với loài hoang dã và vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Phát biểu tại các phiên họp Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã nhấn mạnh về sự quan tâm cũng như những nỗ lực và thành tựu của các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc đấu tranh với nạn buôn bán, săn bắn trái phép các loài hoang dã, đồng thời cũng nêu lên những khó khăn, thách thức và kêu gọi sự hỗ trợ, hợp tác của tất các các nước thành viên CITES, các tổ chức quốc tế và khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ các bên để giải quyết những vấn đề liên quan tới tội phạm loài hoang dã và vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp ở cấp độ khu vực và toàn cầu.

Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

Đọc tiếp...

Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhân kỷ niệm 53 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam (28/11/1959 – 28/11/2012)


3724-BNN-TCLN.pdf

 

         Đó là nội dung chính của văn bản số 3724/BNN-TCLN, ngày 30/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các địa phương trong cả nước cần tập trung thực hiện nhân kỷ niệm 53  năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam.

          Theo đó, để tiếp nối sự thành công của Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ngày 09/01/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Sau gần 10 tháng thực hiện, song song với việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn, ngành lâm nghiệp bước đầu đã đạt được một số kết quả như: trồng 133.575 ha rừng, trong đó 8.113 ha rừng phòng hộ, hơn 125.462 ha rừng sản xuất; trồng trên 36,41 triệu cây phân tán; khoán bảo vệ rừng trên 2.019 ngàn ha; khoanh nuôi tái sinh trên 288,51 ngàn ha; chăm sóc rừng trồng trên 324 ngàn ha; các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng giảm so với cùng kỳ năm 2011; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và thực thi đồng quản lý rừng ngày càng đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại và thách thức. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc ngành Lâm nghiệp tích cực triển khai tốt 06 nội dung chính để ngày Lâm nghiệp Việt Nam thực sự có ý nghĩa (chi tiết tại file đính kèm)./.

 

Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp

 

 

Đọc tiếp...

Xem xét khả năng tạm “đóng cửa” rừng tự nhiên trên toàn quốc

 

Chủ trì cuộc họp sáng 23/10 của Ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ - phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, Phó Thủ  tướng Hoàng Trung Hải đặc biệt nhấn mạnh tới nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên, chấn chỉnh vấn đề khai thác gỗ. Đây cũng là vấn đề được nhiều ý kiến tại cuộc họp đề cập đến.

Báo cáo tổng hợp cho biết, tổng diện tích rừng tự nhiên cả nước khoảng gần 10,3 triệu ha, tổng trữ lượng gỗ là 862 triệu m3. Trong đó, có 4,3 triệu ha rừng tự nhiên sản xuất với trữ lượng 350 triệu m3 gỗ, nhưng diện tích rừng giàu, có trữ lượng gỗ cao trên 250m3/ha chỉ chiếm khoảng 5%, trong khi rừng nghèo, rừng non phục hồi và rừng hỗn giao chiếm tới 80%.

Giai đoạn trước đây, do công tác quản lý lỏng lẻo, hàng loạt các liên hiệp và các lâm trường quốc doanh ra đời, rừng tự nhiên bị khai thác lớn. Sản lượng khai thác bình quân lên đến 1 triệu m3/năm. Từ năm 2000, công tác quản lý khai thác gỗ được siết chặt, phân cấp cụ thể và giảm mạnh số lượng chủ rừng, nên lượng gỗ khai thác chỉ từ 200-300.000 m3/năm. Năm 2012, sản lượng này chỉ đạt khoảng 110.000 m3.

Trước thực trạng đáng báo động đối với diện tích rừng tự nhiên, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước đã thực hiện một loạt các chỉ  đạo cần thiết nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương xây dựng một Đề án riêng đưa ra những phương án phù hợp về khai thác gỗ rừng tự nhiện giai đoạn 2013-2020.

Tính toán kỹ phương án "đóng cửa" rừng

Tạm không khai thác gỗ rừng tự  nhiên trên phạm vi toàn quốc, hay còn gọi là đóng cửa rừng là một trong những phương án được nhiều ý kiến trong Ban Chỉ đạo nêu ra.

Theo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, đây là vấn đề cần được nhấn mạnh, phân tích kỹ trong Đề án mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trình Thủ tướng sắp tới.

Phương án mạnh mẽ này sẽ khắc phục, tiến tới triệt tiêu được tình trạng lợi dụng chỉ tiêu khai thác rừng để hợp thức hoá nguồn gốc gỗ bất hợp pháp, tác động  đến môi trường do hoạt động khai thác rừng đang hết sức nhức nhối hiện nay.

Tuy nhiên, Đề án cần tính toán những giải pháp xử  lý các hệ quả, nhất là vấn đề tổ chức, nguồn thu của các công ty quản lý rừng, trách nhiệm quản lý  rừng, nguồn gỗ tự nhiên hợp pháp trong nước phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống,… Cùng với đó, cần tính toán các chính sách khuyến khích chế biến sử dụng gỗ rừng trồng, công tác nghiên cứu khoa học về nuôi dưỡng, phục hồi rừng tự nhiên.

Đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ, trồng mới rừng

Các thành viên Ban Chỉ  đạo cũng đề cập tới diễn biến phức tạp của các vụ việc vi phạm lâm luật. Riêng 9 tháng đầu năm, cả nước đã phát hiện, xử lý 2.735 vụ phá rừng, gần 11.000 vụ mua bán, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép.

Trong khi đó, việc phát triển, nuôi trồng rừng nhìn chung được triển khai chậm, giải ngân vốn thấp so với kế hoạch đề ra.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ  đạo cần kiên quyết, tập trung chấn chỉnh công tác bảo vệ, phát triển rừng. Các địa phương sớm xây dựng, tổ chức Ban Chỉ đạo chuyên trách, áp dụng chế độ thống kê, báo cáo thường xuyên, kịp thời, không để tình trạng công tác quản lý, bảo vệ rừng bị coi nhẹ tại nhiều nơi như vừa qua.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể về kế hoạch phát triển rừng từng địa phương, cần thiết đề xuất với Thủ tướng có văn bản chỉ đạo riêng, nhất là các địa phương đạt kế hoạch thấp, có nhiều vụ việc nhức nhối trong vấn đề quản lý, bảo vệ rừng.

Đối với các dự án nhà máy thuỷ điện, kiên quyết thực hiện cơ chế trồng rừng bù cho diện tích rừng bị mất do xây dựng dự án. Trường hợp địa phương chưa bố trí được đất thì có thể áp dụng cơ chế thu tiền. Đối với các dự án mới, phương án trồng rừng bù là yếu tố bắt buộc để xem xét, phê duyệt.

Cũng tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã cho ý kiến chỉ đạo việc tổng kết Nghị quyết 28 về quản lý nông, lâm trường quốc doanh, xây dựng Đề án nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của kiểm lâm giai đoạn đến năm 2020, Kế hoạch trung hạn bảo vệ và phát triển rừng năm 2013-2015 để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt./.

Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn

Đọc tiếp...

Khai mạc Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Lâm nghiệp lần thứ 15

 

Sáng nay 28/6/2012, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về Lâm nghiệp lần thứ 15 (ASOF 15) đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đại biểu là quan chức cấp cao về lâm nghiệp của các nước thành viên ASEAN, đại diện Ban Thư ký ASEAN, đại diện các đối tác của ASEAN như Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế. Đây là Hội nghị thường niên về lâm nghiệp nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa các nước ASEAN do cấp lãnh đạo ngành lâm nghiệp các nước ASEAN chủ trì.

Phiên  họp chính thức của ASOF 15 diễn ra trong hai ngày 28-29/6. Đây là cơ hội để các nước trong khu vực ASEAN cùng chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp hợp tác trong khuôn khổ ASEAN nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững trong khu vực.

Hội nghị tập trung vào các nội dung chính như: tiến trình thực hiện Kế hoạch hành động Chiến lược hợp tác lâm nghiệp ASEAN 2011 – 2015; phòng chống cháy rừng trong khu vực ASEAN; vấn đề quản lý rừng bền vững; các chương trình và dự án hợp tác của ASEAN về lâm nghiệp; cách tiếp cận và tiếng nói chung của các nước ASEAN về các vấn đề mới nổi liên quan đến lâm nghiệp; vấn đề rừng và môi trường ASEAN và hợp tác lâm nghiệp ASEAN – Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cao Đức Phát đã nhấn mạnh ngành lâm nghiệp của các nước ASEAN đã góp phần đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo cho khu vực nông thôn, miền núi; nỗ lực ngăn chặn nạn phá rừng, suy thoái rừng và đã đạt được những kết quả đáng kể.  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng chỉ rõ ngành lâm nghiệp của các nước trong khu vực ASEAN đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Đó là vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích phát triển kinh tế ngày càng tăng (như thủy điện, giao thông, sản xuất lương thực, trồng cây công nghiệp, …); rừng tự nhiên bị suy thoái về chất lượng; nạn khai thác, buôn bán gỗ, động vật hoang dã trái phép vẫn xảy ra; vai trò và quyền hưởng lợi của cộng đồng và người dân địa phương chưa được chú trọng.

Về vai trò hợp tác của ASEAN trong lĩnh vực lâm nghiệp, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh: “Chúng ta cần chia sẻ thông tin, hợp tác mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa ở tất cả các cấp, các bên liên quan của cộng đồng ASEAN  nhằm tận dụng các cơ hội để mỗi quốc gia có thể tìm ra hướng đi, cách làm sáng tạo, thích ứng với điều kiện của từng nước. Chúng tôi cũng nhận thức sâu sắc rằng các nước ASEAN có rất nhiều kinh nghiệm hay, các chính sách và giải pháp hữu hiệu, linh hoạt để thúc đẩy quản lý rừng bền vững và phát triển ngành lâm nghiệp nói chung”.

Trước đó, trong hai ngày 25 và 26/6 đã diễn ra cuộc họp của hai tổ công tác về cây Thuốc và cây Dược liệu lần thứ 13 và Phát triển sản phầm lâm nghiệp lần thứ 4. Tiếp đó, ngày 27/6 Hội thảo các vấn đề quốc tế ảnh hưởng đến phát triển ngành lâm nghiệp với chủ đề “Rừng và con người và hợp tác về lâm nghiệp trong khối ASEAN” đã được tổ chức với hơn 100 đại biểu tham dự đến từ các nước ASEAN và các đối tác quốc tế. Dự kiến, Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày 30/6/2012./.

Văn phòng Tổng cục

Đọc tiếp...

Kiểm lâm Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng 39 năm ngày thành lập ngành

 

Nhân dịp kỉ niệm 39 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm (21/5/1973- 21/5/2012), Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức phong trào thi đấu thể thao trong đơn vị, tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các chi đoàn; đặc biệt hoạt động “Tuyên truyền học đường” nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh về bảo vệ động vật hoang dã của Đoàn thanh niên đã được đánh giá cao và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhận thức được vấn đề săn, bắt, buôn bán trái phép các loài động vật rừng hoang dã vẫn còn diễn ra và trong đó có sự tham gia của cả các em trong độ tuổi thanh, thiếu niên. Vì vậy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là Đoàn thanh niên phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, phòng giáo dục và nhà trường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh tại các trường trung học cơ sở.  Sáng kiến trên đã được chính quyền địa phương các cấp, các phòng giáo dục và nhà trường rất ủng hộ, các em học sinh cũng hào hứng tham gia.

Các buổi sinh hoạt được các cán bộ truyền thông của Chi cục Kiểm lâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như: chiếu phim khoa học kết hợp với thảo luận nhóm, hay trình chiếu hình ảnh kết hợp với trò chơi, thảo luận, phát tờ rơi, tranh, ảnh… Mỗi buổi sinh hoạt là một thông điệp được gửi tới các em học sinh. Các em không những được biết thêm nhiều kiến thức mà còn được bày tỏ những quan điểm, hành động tích cực của mình trong việc bảo vệ các loài động vật hoang dã, ngăn chặn các hành vi săn bắt, buôn bán trái phép.

Sau một thời gian triển khai thực hiện hoạt động “Tuyên truyền học đường” cho thấy, hầu hết chính quyền địa phương các cấp, nhà trường và các em học sinh đã nhận thức rõ hơn về vai trò và ý nghĩa của việc bảo vệ động vật hoang dã; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giúp cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, bảo tồn các loài động vật hoang dã và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi săn bắn, buôn bán trái phép động vật hoang dã trên địa bàn. Hy vọng, những hoạt động như thế sẽ được tiếp tục duy trì và nhân rộng./.

 

Lê Sỹ Dương - Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình

 

Đọc tiếp...

Lễ ký thỏa thuận tài trợ Dự án “Tăng cường lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam”

 

         Chiều ngày 07 tháng 05 năm 2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã chủ trì tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận tài trợ giữa Quỹ Ủy thác Lâm nghiệp (Quỹ TFF) và Tổng cục Lâm nghiệp cho dự án “Tăng cường Lâm nghiệp cộng đồng ở Việt Nam” (CFM2). Lễ ký kết được diễn ra dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ NN&PTNT, Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp và Lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan thuộc Tổng cục Lâm nghiệp.

Dự án CFM2 đã được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt theo Quyết định số 717/QĐ-BNN-HTQT ngày 03/4/2012, với tổng tài trợ từ Quỹ TFF là 1.600.000 EURO và vốn đối ứng là 357.300 EURO. Dự án này được tiếp nối từ những thành công của “Chương trình thí điểm lâm nghiệp cộng đồng” 2006-2009.

Đây là một dự án có ý nghĩa rất to lớn, phù hợp với mục tiêu, ưu tiên trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 và góp phần thực hiện thành công Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 57/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012; Đồng thời, Dự án này sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cộng đồng địa phương ở Việt Nam vào việc quản lý tài nguyên rừng tự nhiên một cách công bằng và bền vững về mặt sinh thái, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo đối với những cộng đồng sống dựa vào rừng.

Dự án CFM2 sẽ được triển khai đến hết năm 2013, do Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì cùng với sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 9 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đắk Nông./.

                                             Bài và ảnh: Quỹ TFF-TCLN 


Đọc tiếp...

Cuộc họp Nhóm chuyên gia kỹ thuật lần thứ sáu Việt Nam và EU về Hiệp định VPA/FLEGT

 

Thực hiện lộ trình đàm phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện VPA/FLEGT, cuộc họp Nhóm chuyên gia kỹ thuật hỗn hợp  (JEM) Việt Nam và Liên minh Châu Ấu (EU) lần thứ 6 đã được tổ chức tại Tổng cục Lâm nghiệp từ ngày 24-26/4/2012.

Tổ chuyên gia kỹ thuật của Việt Nam gồm 15 thành viên từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Lâm nghiệp và Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam. Bà Nguyễn Tường Vân- Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế kiêm Chánh văn phòng thường trực FLEGT và Lacey; ông Cao Chí Công, Vụ trưởng Vụ Sử dụng rừng kiêm Tổ trưởng Tổ công tác về định nghĩa gỗ hợp pháp và Ông Nguyễn Hữu Dũng, Cục trưởng Cục Kiểm Lâm kiêm Tổ trưởng Tổ công tác TLAS đã chủ trì các cuộc họp kỹ thuật theo sự phân công của Ban chỉ đạo FLEGT và Lacey. Trưởng nhóm chuyên gia kỹ thuật của EU, bà Giuilana Torta, Tổng Cục Môi trường, phái đoàn EC tại Bỉ cùng với các thành viên của Phái đoàn EU Hà Nội, Viện Lâm nghiệp Châu Âu và Đại Sứ quán của một số nước EU ở Hà Nội: Đức, Phần Lan và Ý.  

Cuộc họp JEM lần này là cuộc họp trù bì cho phiên đàm phán chính thức VPA lần thứ 3 sẽ diễn ra tại Bỉ vào mùa hè năm nay. Hai bên đã tập trung thảo luận 5 nội dung sau: (1) Đánh giá quá trình tham vấn các bên liên quan về dự thảo 4 định nghĩa gỗ hợp pháp của Việt Nam và thảo luận nội dung Dự thảo 5; (2) Đề cương nhiệm vụ cho Đoàn kiểm chứng hiện trường về Dự thảo 5 gỗ hợp pháp của Việt Nam; (3) Dự thảo 4 về Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS); (4) Quá trình tham vấn của phía EU về tiến trình đàm phán VPA và các phụ lục của hiệp định VPA; (5) Xem xét việc thực hiện lộ trình đàm phán.

Cuộc họp đã diễn ra trong không khí cởi mở, thẳng thắn, phía EU đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam đặc biệt là Tổng cục Lâm nghiệp đã hoàn thành xuất sắc các công việc đề ra trong lộ trình đàm phán. Về mặt kỹ thuật, hai bên đã có những đồng thuận về thuật ngữ chuyên môn, hệ thống xác minh nguồn gốc gỗ hợp pháp, các phụ lục của hiệp định VPA và những hoạt động trong thời gian tới./.     

 

                                                                                  VP Thường trực Ban chỉ đạo FLEGT và Lacey

Đọc tiếp...

Khai mạc Hội thảo giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp và sử dụng đất

 

Tham dự Hội thảo có các chuyên gia và cán bộ quan tâm đến lĩnh vực phát thải khí nhà kính và phần mềm kiểm kê khí nhà kính của Tổng cục Lâm nghiệp và một số cơ quan/đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ và một số cơ quan nghiên cứu có liên quan.

Ông Nguyễn Bá Ngãi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đã đến dự và phát biểu khai mạc, chào mừng Hội thảo.

Hội thảo sẽ được các chuyên gia đến từ nhóm cán bộ Dự án và Ông Stephen M. Ogle –  Phó giáo sư trường ĐH Bang Colorado, Hoa Kỳ giới thiệu các báo cáo của UNFCCC và hướng dẫn của IPCC trong nông nghiệp và thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp, phần mềm kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp và sử dụng đất. Đây được coi là một công cụ cho các nước đang chuyển đổi báo cáo từ cấp độ 1 sang cấp độ 2 để đánh giá tiềm năng giảm thiểu khí nhà kính.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án khu vực “Tăng cường năng lực hệ thống quản ký kiển kê quốc gia kiển kê khí nhà kính khu vực Đông Nam Á. Dự án tập trung vào các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng đất, thay đổi sử dụng đất và lâm nghiệp (LULUCF).

Dự kiến Hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8/5/2012./.

 

Văn phòng Tổng cục

Đọc tiếp...
Tìm thấy 96 bài viết.