Tổng cục lâm nghiệp - Hoạt động KH CN và MT

Hoạt động KH CN và MT

Tuyên Quang: Sẵn sàng các điều kiện trồng rừng năm 2015

Tuyên Quang: Sẵn sàng các điều kiện trồng rừng năm 2015

Đến nay, các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện trồng rừng năm 2015, rà soát diện tích đất lâm nghiệp, lập hồ sơ thiết kế trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật, ươm cây giống…

Theo kế hoạch năm 2015, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 14.000 ha rừng, trong đó có 13.200 ha rừng sản xuất và 300 ha rừng phòng hộ; trồng cây phân tán là 500 ha. Cụ thể Yên Sơn trồng mới 4.100 ha, Chiêm Hóa 2.830 ha, Sơn Dương 2.255 ha, Hàm Yên 2.300 ha, Nà Hang 1.475 ha, Lâm Bình 855 ha và thành phố Tuyên Quang 185 ha. 

Từ kế hoạch trên, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo các công ty lâm nghiệp, ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng cơ sở rà soát, bố trí đủ diện tích và lập hồ sơ thiết kế trồng rừng đúng quy trình kỹ thuật; chủ động sản xuất cây giống bảo đảm chất lượng, số lượng theo kế hoạch giao.

Đồng thời, xây dựng tiêu chuẩn cây giống xuất vườn, đơn giá cây giống trồng rừng, xuất đầu tư trồng rừng phòng hộ, mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2015 gửi các ngành chức năng thẩm định, trình UBND tỉnh. 

Năm 2015, huyện Sơn Dương phấn đấu trồng mới 2.255 ha rừng, gồm 2.200 ha rừng tập trung và 55 ha rừng phân tán. Ngay từ tháng 10 - 2014, UBND huyện đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện phân bổ, giao hoạch đến từng thôn, xóm để bảo đảm chủ động thực hiện hoàn thành chỉ tiêu; tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn; tiếp tục rà soát đến từng lô, khoảnh, hộ gia đình đang canh tác, sử dụng đất lâm nghiệp; tuyên truyền, vận động, yêu cầu các hộ gia đình cam kết không trồng cây sắn trên diện tích đất lâm nghiệp…

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Sơn Dương được giao kế hoạch trồng mới 200 ha rừng. Đến nay, Công ty đã chuẩn bị được 100 ha diện tích đất rừng sau khai thác, hiện Công ty đang chỉ đạo rà soát những diện tích đất đủ điều kiện để đưa vào trồng rừng.

Công ty có 4 vườn ươm giống keo hom, keo hạt, vừa phục vụ sản xuất của Công ty, vừa phục vụ nhu cầu cây giống của nhân dân. Công ty cũng chỉ đạo 12 đội sản xuất triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2015; phối hợp với nhân dân liên doanh, liên kết trồng và bảo vệ rừng… phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao.

Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Chiêm Hóa được giao kế hoạch trồng mới 500 ha rừng. Công ty đã triển khai cụ thể đến 14 đội sản xuất trên địa bàn, trong đó có 13 đội sản xuất trực tiếp và 1 đội thiết kế trồng rừng. Vì vậy, đến nay Công ty đã thiết kế và phát hoang được hơn 300 ha và chuẩn bị đầy đủ cây giống cho trồng rừng năm 2015. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động các điều kiện trồng rừng bảo đảm đúng kế hoạch.

Thực hiện nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất lâm nghiệp; giao chỉ tiêu sản xuất lâm nghiệp gồm trồng rừng, khai thác rừng trồng đến các thôn, tổ nhân dân; lập báo cáo thống kê sản xuất lâm nghiệp; chủ động phối hợp với các địa phương kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn ngay tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2015.

Nguồn: Báo Tuyên Quang

Bình luận