Tổng cục lâm nghiệp - Hoạt động KH CN và MT

Hoạt động KH CN và MT

Văn bản số 7011/BNN-TCLN ngày 29/8/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v góp ý dự thảo Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020

Văn bản tham gia, góp ý của các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh gửi về Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 12/9/2014 theo địa chỉ: Số 2 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội; (Fax: 04.38438793; Email: son_forest@yahoo.com.vn) để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành ./.

Bình luận